Kazakhmys СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»
Skip Navigation Links
Техническая поддержка сайта

Техническая поддержка сайта


Канышов Бауыржан Сакенулы
Тел.:8(7212) 95-73-55
E-mail:Bauyrzhan.Kanyshov@kazakhmys.kz

© 2012, Kazakhmys.kz